Hadith profeet Mohamed (vzmh)

Een hadith is een overlevering van of over de Profeet Mohamed, vrede zij met hem (vzmh).
Ahadith zijn afkomstig van de metgezellen van de Profeet Mohamed (vzmh). De metgezellen van de Profeet (vzmh) hebben de overleveringen in opdracht van hem onthouden en doorverteld, zonder er iets aan toe te voegen en/of te veranderen. Jaren na hen kwamen hadith verzamelaars, waarvan de bekendste Imam al Boekharie & Imam Muslim waren. Deze verzamelaars waren hadith wetenschappers en hadden toen als doel om alle overleveringen die er in hun tijd te verkrijgen waren te controleren op betrouwbaarheid. Hiervoor waren strenge regels opgesteld waaraan de overleveringen moesten voldoen voordat ze opgenomen werden in hun boeken. Een aantal voorbeelden van die eisen waren:
– Degene die de overlevering doorgaf mocht nooit een leugen hebben verteld (over een hadith)
– Degene die de overlevering doorgaf mocht nergens van beschuldigd zijn
– Bij herhaling van de hadith moest de hadith overeenkomen zonder grove fouten
– Degene die de overlevering doorgaf mocht geen slecht geheugen hebben (dement zijn bijvoorbeeld)

In die tijd werden er vaak lange afstanden afgelegd om ahadith te verzamelen met daarbij dus strenge eisen ter controle. Via al deze overleveringen (ahadith) kennen wij vandaag de dag de Soennah van de Profeet Mohamed (vzmh) en zijn metgezellen. De Soennah is de manier en gewoonte die de Profeet (vzmh) had om te leven zoals die gekend is via betrouwbare overleveringen. Alles wat door de profeet gedaan en gelaten werd tot de Soennah. In de Soennah wordt bijvoorbeeld tot in detail bekend gemaakt hoe de Profeet Mohamed het Gebed verrichtte en de wassing voorafgaand aan het gebed.

Ieder moslim is zich er van bewust hoe belangrijk de ahadith zijn. De Islam is namelijk gebaseerd op twee belangrijke bronnen: de Koran & de Soennah. En de Soennah is door ahadith tot ons gekomen.

Hieronder een aantal hadith (vertaald naar het nederlands), van de Profeet Mohamed (vzmh):

 

De Profeet (vzmh) zei: ”De geldigheid van de dagen is afhankelijk van de intentie, en elke mens heeft voor zichzelf  enkel wat overeenstemt met zijn intentie.
Als iemand emigreert voor Allah en Zijn Profeet (vzmh) dan zal het worden opgeschreven als voor Allah en Zijn Profeet (vzmh). En als iemand emigreert omwille van een wereldse bezitting, of om een vrouw te huwen, dan zal zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd worden opgeschreven”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Allah kijkt niet naar jullie lichamen, en ook niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Niemand van jullie gelooft (volledig) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wie oproept tot het goede, zal de beloning krijgen van degene die hem volgt, zonder dat hun beloning daardoor afneemt. 
Wie oproept tot dwaling, zal de zonde oplopen van degene die hem volgt, zonder dat hun zonden daardoor afnemen”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Voorwaar, Allah verheugt zich meer over het berouw van één van Zijn dienaren, dan één van jullie die zijn kameel terugvindt in de woestijn”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Allah, De Allerhoogste, steekt iedere nacht Zijn Hand uit om het berouw te aanvaarden van degene die overdag zondigt, en Hij steekt overdag Zijn Hand uit om het berouw te aanvaarden van degene die ’s nachts zondigt. Dit is zo tot op de Dag dat de zon vanuit het westen zal opkomen (de Dag des Oordeels)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Als mijn dienaar mij nadert met een handlengte, dan nader ik hem met een ellebooglengte. Als hij mij nadert met een ellebooglengte, dan nader ik hem met een armlengte. Als hij wandelend naar mij toe komt, dan kom ik rennend naar hem toe”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Haast jullie om goede daden te verrichten, want er zullen tijden van opstand komen die als delen van een donkere nacht zullen zijn. De mens zal dan ’s morgens gelovig zijn en ’s avonds ongelovig zijn, of hij zal ’s avonds gelovig zijn en ’s morgens ongelovig zijn. Hij zal zijn geloof verruilen voor wat bezittingen van deze wereld”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Drie zaken vergezellen de overledene bij zijn begrafenis, dat zijn zijn familieleden, zijn bezittingen en zijn daden. Twee ervan keren terug, en slechts één blijft bij hem. Zijn familieleden en zijn bezittingen keren terug, en enkel zijn daden blijven bij hem”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Ik heb gezien hoe een man zich verheugde in het Paradijs omdat hij een tak van een boom, die midden op straat lag en de moslims hinderde, had weggehaald”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Onderschat geen enkele goede daad, al was het maar dat je jouw broeder ontmoet met een glimlachend gezicht”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wanneer een moslim een boom plant, is al datgene wat ervan gegeten wordt, al datgene wat ervan gestolen wordt en al datgene wat ervan genomen wordt een liefdadigheid voor hem (tot aan de Dag der Opstanding)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wanneer de dienaar ziek wordt of op reis gaat, worden voor hem de (alleen goede) daden opgeschreven die hij gewend was te verrichten toen hij thuis verbleef en gezond was”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wees geduldig, want elke periode zal gevolgd worden door een periode die nog slechter is, totdat jullie je Heer zullen ontmoeten”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Jullie smeekbedes zullen geaccepteerd worden zolang jullie niet ongeduldig worden en zeggen, ‘Ik heb mijn Heer om iets gesmeekt en Hij heeft mijn smeekbede niet geaccepteerd.”

De Profeet (vzmh) zei: ”Niemand is geduldiger dan Allah tegen onrecht. Allah hoort de mensen liegen over Hem en schrijven Hem kinderen toe, en toch blijft Hij ze voorzien van een gezondheid en levensvoorzieningen”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren, en ik keek in de Hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren”.

De Profeet (vzmh) zei: ”In het Paradijs bevindt zich een zee van melk, een zee van honing, een zee van water en een zee van wijn. Uit deze zeeën ontspringen de rivieren van het Paradijs”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Als iemand sterft en nog dagen moest vasten, dan mag zijn naaste verwante deze dagen voor hem vasten”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Voorwaar, Als iemand van jullie sterft, dan krijgt hij iedere ochtend en avond zijn verblijfplaats te zien. Als hij tot de mensen van het Paradijs behoort, krijgt hij zijn plaats in het Paradijs te zien. Als hij echter tot de mensen van de Hel behoort, krijgt hij zijn plaats in de Hel te zien. Er wordt tegen hem gezegd: ‘Dit zal jouw verblijfplaats zijn wanneer Allah jou op de Dag der Opstanding zal herrijzen”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Voorwaar, de (slechte) overledenen worden zeker in hun graven gestraft, en zelfs de dieren horen hun geschreeuw”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Als iemand van de mensen van het Paradijs zijn armband in deze wereld tevoorschijn zou brengen, dan zou het licht hiervan het licht van de zon doven, net zoals het licht van de zon het licht van de sterren dooft”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Als iemand zijn rituele Wassing met zorg verricht en vervolgens naar het Vrijdaggebed gaat en aandachtig naar de preek luistert, zullen de zonden die hij sinds de vorige vrijdag plus drie dagen (10 dagen) verricht heeft, hem vergeven worden. Wie zich met steentjes amuseert, getuigt van verstrooidheid (wie niet oplet, is niet bij de khutbah en krijgt dus niet de volledige beloning)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”De vijf dagelijkse Gebeden en het Vrijdaggebed (tot het volgende Vrijdaggebed) wissen de zonden uit die tussen deze Gebeden verricht werden. Hetzelfde geldt voor de maand Ramadan, die de zonden uitwist die tussen deze maand en de vorige maand Ramadan verricht werden. Dit alles op voorwaarde dat je geen grote zonden verricht”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Op de vrijdag is er een moment waarop elke dienaar die rechtstaat in het Gebed en iets vraagt aan Allah, verhoord zal worden. De Profeet gebaarde met zijn hand om aan te tonen dat dit moment kort was”.

De Profeet (vzmh) zei: ”De dienaar is het meest nader tot zijn Heer als hij zich in de knieling bevindt. Verricht daarom veel Du’aa tijdens de knieling”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wanneer de moslimdienaar of de gelovige dienaar de kleine rituele Wassing verricht en zijn gezicht wast, verlaat elke zonde waar zijn ogen naar gekeken hebben zijn gezicht met het water, of met de laatste druppel. Wanneer hij dan zijn handen wast, verlaat elke zonde waar zijn handen naar gegrepen hebben dan zijn handen met het water, of met de laatste druppel. Wanneer hij dan zijn voeten wast, verlaat elke zonde waar zijn voeten naar gelopen hebben dan zijn voeten met het water, of met de laatste druppel. Zodoende beëindigt hij (de Wassing) terwijl hij gezuiverd is van de zonden”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wie de twee koude Gebeden (al-Bardaan) verricht, zal het Paradijs betreden”.
De twee koude Gebeden zijn Salaat al-Fajr en Salaat al-Asr. Salaat al-Fajr vindt namelijk plaats in het koudste gedeelte van de nacht en Salaat al-Asr in het koudste gedeelte van de dag.

De Profeet (vzmh) zei: ”Vasten op de dag van ‘Arafa, wist de zonden uit die verricht werden in het voorbije jaar, en het jaar dat bezig is”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Imaan (geloof) is geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloven in de al-Qadr (voorbeschikking) en wat het met zich mee brengt, het goede en het slechte ervan”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Vanaf de schepping van Adam tot de Dag der Opstandig zal er geen belangrijker gebeurtenis plaatsvinden dan de komst van de antichrist (ad-dadjaal)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wie de eerste tien verzen van de Soerat al-Kahf van buiten leert, zal beschermd zijn tegen de antichrist (ad-dadjaal)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Op de Dag der Opstanding zijn er drie personen tegen wie Allah niet zal spreken. Hij zal hen niet reinigen, Hij zal niet naar hen kijken en ze zullen een pijnlijke bestraffing ondergaan: een oude man die ontucht pleegt, een koning die liegt en een arme die hoogmoedig is”.

De Profeet (vzmh) zei: ”De beste daden zijn het verrichten van de Gebeden op tijd en het goed behandelen van de ouders”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Als drie mensen bij elkaar zijn, mogen niet twee van hun iets in het geheim bespreken, terwijl ze de derde persoon uitsluiten”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Wie bedelt om rijker te worden, bedelt in werkelijkheid om een gloeiende kool in de Hel, ongeacht of hij weinig of veel bedelt”.

De Profeet (vzmh) zei: ”De schijnheilige (hypocriet) heeft drie kenmerken: Als hij spreekt, liegt hij. Als hij iets belooft, komt hij zijn belofte niet na, en als hem iets wordt toevertrouwd (geheim) dan pleegt hij verraad”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder langer dan drie dagen te ontvluchten waarbij ze zich allebei van elkaar afwenden als ze elkaar ontmoeten. De beste van beiden is degene die de andere als eerste begroet”.

De Profeet (vzmh) zei: ”De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover zijn vrouwen (familie). En ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen (of mijn familie)”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Er zijn twee gunsten die veel mensen niet naar waarde schatten: een goede gezondheid en vrije tijd”.

De Profeet (vzmh) zei: ”Iemand die zijn Heer gedenkt en iemand die dit niet doet, zijn te vergelijken met de levende en de dode”.

 

 

Hieronder ook een aantal mooie weetjes vanuit de overleveringen/hadith van de Profeet Mohamed (vzmh):

Wist je dat?…………..   

Wist je dat?…….De aartsengel Djibriel 600 vleugels heeft.

Wist je dat?…….De Hel zal op De Dag des Oordeels getrokken worden door 4.900.000.000 engelen.

Wist je dat?…….Toen het vasten werd vastgesteld was het eerst een keuze van: Vasten, of sadaqah betalen zodat je vrijgesteld bent van het vasten. Vervolgens werd het vasten verplicht voor alle volwassenen die het aankunnen (de gezonde). Degene die het wegens (bijv. gezondheid) niet aankunnen dienen sadaqah te betalen voor iedere dag die ze niet gevast hebben.

Wist je dat?…….Het eerst zo was dat de moslims die vasten enkel hun vasten mochten verbreken tussen het Maghrib Gebed en het ‘Ishaa Gebed. Daarna veranderde de wet, men mocht zichzelf voeden tussen het Maghrib Gebed en het Fajr Gebed.

Wist je dat?…….Het Grootste wat Allah heeft geschapen is Zijn Troon (Zijn Kursi).

Wist je dat?…….Op de Dag des Oordeels zal de Hel door 70.000 touwen getrokken worden, en elke touw zal getrokken worden door 70.000 engelen.

Wist je dat?…….Voor elke letter die je uit de Koran leest, krijg je niet bij elke woord 10 Hasanath (beloningen), maar bij elke letter krijg je 10 Hasanath! Dus bij alleen al Bismilaahi ar-Rahmaani ar-Rahieem heb je al bijna 200 Hasanath!

Wist je dat?…….Alcohol was eerst Halal. Daarna verbood Allah het om alcohol te drinken voor het Gebed, dus was alcohol nog Halal, behalve voor het Gebed zodat men bij bewustzijn is tijdens zijn Gebeden. Daarna verbood Allah alcohol definitief.